Miras bırakan kişinin ölmesi ile birlikte, aksi belirtilmediği sürece mirasçıların mirası kabul ettiklerine karar verilir. Mirasçılar, miras bırakanın ayni haklarını, alacaklarını, mal varlıklarını ve borçlarını üstlenmiş bulunurlar.

        Mirasçılık iki şekilde ortaya çıkar; bunlardan ilki, yasal mirasçılar, ikincisi ise miras bırakanın vasiyeti üzerine hak talep edebilecek olan kişilerdir.

        Miras hukukuna ilişkin talep ve uyuşmazlıklarda hukuki hizmet verilmektedir.

  Miras bırakanın, saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkını zedelemesi üzerine açılan Tenkis Davaları,
  Bir kimsenin mirasçısını miras hakkından mahrum bırakmak amacıyla, yani mal kaçırma niyetiyle yaptığı daha doğrusu yapmış gibi gösterdiği satış, ölünceye kadar bakma sözleşmesi ve benzeri tasarrufların İptali davaları,
  Vasiyetnamenin İptali,
  Mirasın reddi davaları,
  Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
  Vasiyetname düzenlenmesi
  Veraset ilamı alınması
  Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası ( İzale-I Şuyu Davası)

Paylaş: