Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.

            Sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumludur. Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya bazılarının sigorta teminatı dışında kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir. Aksine sözleşme yoksa, sigortacının sorumluluğu primin veya ilk taksidinin ödenmesi ile başlar; kara ve denizde eşya taşıma işlerine ilişkin sigortalarda, sigortacı, sözleşmenin yapılmasıyla sorumlu olur.

Sigorta tazminatı veya bedeli, rizikonun gerçekleşmesini takiben ve rizikoyla ilgili belgelerin sigortacıya verilmesinden sonra sigortacının edimine ilişkin araştırmaları bitince ve her hâlde 1446’ncı maddeye göre yapılacak ihbardan kırkbeş gün sonra muaccel olur. Can sigortaları için bu süre on beş gündür.

 Sigorta Türleri:

     İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortaları: Faaliyet alanı ne olursa olsun, mesleki faaliyet sırasında üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlardan doğabilecek tazminat taleplerine karşı güvence altına alan sigortalardır.  Mesleki sorumluluk sigortaları örnek olarak verilebilir.

         Zorunlu Sorumluluk Sigortaları: Bazı sigortaların yapılması, hem kamu güvenliğini sağlamak hem de sigorta sahibinin yanı sıra üçüncü şahısları risklere karşı korumak amacıyla yasal olarak mecburi tutulmuştur.     

       Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası: Yolcu taşımacılığı işinde faaliyet gösteren firmalar, sürücüleri, yardımcıları ve yolcularınızı doğabilecek beklenmeyen risklere karşı koruma altına alabilirsiniz.

      Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası: Bir kaza sonucu araçtaki yolculara karşı oluşabilecek mali sorumluluklarınızı güvence altına alan sigortadır.

          Zorunlu Deprem Sigortası: Zorunlu deprem sigortası meydana gelecek olan bir depremin neden olacağı maddi zararlara karşı teminat vermektedir.

       Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası: Sağlık sektöründe uzman, doktor veya diş doktoru olarak çalışan kişiler için,  mesleki faaliyetlerini yerine getirirken doğabilecek tazminat taleplerine karşı güvence altına alır.

       Hayat Sigortaları: Hayat sigortası ile sigortacı, belli bir prim karşılığında, sigorta ettirene veya onun belirlediği kişiye, sigortalının ölümü veya hayatta kalması hâlinde, sigorta bedelini ödemeyi üstlenir. Hayatı sigorta edilen kimse, ilk primin ödenmesinden önce ölmüşse sigorta sözleşmesi geçersizdir.

          Kaza Sigortaları: Kaza sigortası, belli bir prim karşılığında, sigortalının uğrayacağı kaza sonucu ölüm, geçici veya sürekli sakatlık ya da iş göremezlik hâlleri için sigorta teminatı sağlar.  Ölüm, ani olarak veya kaza  tarihinden itibaren  en çok bir yıl  içinde  gerçekleşmiş ise sigorta bedeli sigorta ettirene yahut onun tarafından belirlenmiş kişiye; geçici ve sürekli sakatlık veya iş göremezlik hâllerinde ise sigortalıya ödenir. Geçici olarak çalışma gücünden mahrum kalan sigortalıya, poliçede yazılı süre ile sınırlı olmak üzere, mahrumiyetin devam ettiği süre için günlük hesabıyla tazminat verilir. Sigortacı, aksi kararlaştırılmamışsa, poliçede yazılı bedelden başka, sigortalının yaptığı tedavi giderlerini de ödemekle yükümlüdür.

    Hastalık ve Sağlık Sigortaları: Sigortacı, hastalık sigortası ile sözleşmede öngörülen hastalıklardan birinin veya birkaçının, sözleşme süresi içinde gerçekleşmesi veya ortaya çıkması hâli için sigorta teminatı sağlar. Sözleşmede birden çok hastalık sigorta teminatına bağlanmışsa, hastalıklardan birinin gerçekleşmesi veya ortaya çıkması hâlinde bedel ödenir ve sözleşme sona erer. Teminatın, aksi kararlaştırılmamışsa, hastalıklardan sadece birinin gerçekleşmesi hâli için verildiği kabul edilir.

          Sağlık sigortası ile sigortacı;

    Hastalık sonucu gerekli hâle gelen ilaç dahil, her türlü tıbbi bakım, gebelik ve doğum, hastalıkların erken tanısına yönelik, ayaktaki incelemeler de içinde olmak üzere, sözleşmede kararlaştırılan giderleri,

       Tedavinin tıbben yatarak yapılmasının gerekli olduğu durumlarda günlük hastane giderleri,

      Sigortalının, hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için kararlaştırılan günlük iş görememe parası,

    Sigortalı, bakıma ihtiyaç duyar duruma geldiği takdirde, bakım nedeniyle doğan giderler veya kararlaştırılan gündelik bakım parası, için teminat verir.

        Bu genel bilgiler çerçevesinde; sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda ve başta trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri olmak üzere,  sigortadan doğan alacak ve tazminat davalarında hukuki destek verilmektedir.   

Paylaş: