Gayrimenkul Hukuku, kişilerin taşınmazlar ile ilgili tüm tasarruf ve işlemlerini inceleyen Hukuk dalıdır. Gayrimenkul Hukuku ile ilgili hizmet verilen dava türleri şunlardır;

     İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası: İzale-i Şuyu, yani Ortaklığın Giderilmesi Davası; paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek kişisel mülkiyete geçişi sağlayan, yani ortaklardan birinin payına düşen bedeli alabilmesi için açtığı dava türüdür.

          Tapu İptali ve Tescil Davaları: Tapu İptali ve Tescil Davası; haksız yere kişinin hakkı olan tapunun üçüncü kişilere devri durumunda tapunun iptali ve kendi adına tescili için açılan dava türüdür.

      Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Alacak Davaları: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi; Arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi; arsa sahibinin kendisine devredeceği belirli arsa payı veya daireye karşılık, müteahhidin kendi malzemesiyle arsa üzerine bağımsız bölümler inşa ederek, bir bina meydana getirmeyi taahhüt ettiği sözleşmelerdir.

        Kamulaştırma Davaları: Kamulaştırma; özel mülkiyete konu olan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına, devlete ait kurum ve kuruluşlarca, kamu yararı ilkesi ve kanunda öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde el konulmasıdır.
Kamulaştırmak istediği taşınmazı satın alma usulü ile elde edemeyen idare, taşınmazın malikine karşı “kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil” adı verilen davayı açmaktadır.

    Müdahalenin Men’i Davaları: Müdehalenin Men’i; kişi adına kayıtlı olan taşınmazın mülkiyet hakkından doğan yetkilerini kullanmasını, yararlanmasını engelleyen, hiç bir haklı nedene dayanmayan ve halihazırda halen devam eden müdahalelere/saldırılara karşı, bu müdahaleyi önlemek için amacıyla açılan davalardır.

    Ecrimisil Davaları: Ecrimisil davası; bir taşınmazın, tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olmayan bir kişi tarafından, sahibinin rızası dışında kullanılması neticesinde doğan tazminat davasıdır.

       Bu davalar dışında aşağıdaki konularda da hukuki hizmet verilmektedir.

        Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması
        Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri
        Devir ve ferağ işlemleri
        Kira Hukuku ile ilgili davalar (tahliye, kira tespiti, kiranın uyarlanması ve benzeri)
        Kat mülkiyetinden kaynaklanan davalar 

Paylaş:

Aşağıdaki iletişim formunu doldurarak ulaşabilirsiniz.

0 532 625 77 86

camselin@gmail.com
0 312 419 09 60

Meşrutiyet Cad. 12/9 Kızılay Çankaya/Ankara