Yargı aşamasında çözümlenebilecek vergi uyuşmazlıkları; Gelir, Kurumlar, Veraset ve İntikal, Katma Değer, Emlak, Gümrük, Motorlu Taşıtlar ve diğer vergileri kapsar.

Mükellefler ile kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere veya kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler.

Mükellef ve Ceza Muhatabı Yönünden Dava Açma Hakkının Doğması
 

İlave bir verginin tarh edilmiş olması: Beyan dışı herhangi bir matrah veya matrah farkı üzerinden ilave tarhiyat yapılmış ve mükellefe tebliğ edilmiş olması
gerekir.

Ceza kesilmesi ve muhataba tebliğ edilmiş olması: Bu hakkın doğabilmesi için vergi cezası kesilmiş ve muhataba tebliğ edilmiş olmalıdır.

Vergi hatasının şikayet yoluyla düzeltilmesi başvurusunun reddi durumunda dava açılması: Ceza ihbarnamesi ile muhataba tebliğ edilen vergi cezasında bir vergi hatası bulunması durumunda, bu hatanın düzeltilmesi için dava açma süresi içinde ceza kesme işlemine karşı dava açılması mümkündür. Dava açma süresi içinde dava açılmamış olması, muhatabın söz konusu hatanın düzeltilmesi istemi ile vergi dairesine başvurmasına engel olmaz. İdari dava açma süresi geçtikten sonra, ceza kesme işlemindeki hataların düzeltilmesi cezayı kesen vergi dairesinden istenebilir. Vergi dairesinin bu başvuruyu reddetmesi durumunda, cezaya muhatap kimse şikayet yolu ile Maliye Bakanlığı’na başvurabilir. Bu başvurunun da reddi halinde, vergilendirme hatasına karşı dava açılması gerekir.

Uzlaşmanın mümkün olmaması: Mükellefin uzlaşma talepleri, dava açma hakkını ortadan kaldırmaz. Mükellefin uzlaşma talebinde bulunması durumunda, uzlaşma mümkün olmazsa, tutanak düzenleme tarihi itibariyle dava açma süresi geçmiş veya 15 günden az kalmış ise, mükellef 15 günlük süre içinde dava açma hakkını kullanabilir.

Tebliğ edilen ödeme ermine karşı dava açılması: Tarh ve tahakkuk gerçekleşmesine rağmen, ödenmeyen kamu alacakları için ödeme emri çıkarılır ve borçluya tebliğ edilir. Mükellefler, ödeme ermine karşı dava açma hakkına sahiptir. Ancak; ödeme emirlerine karşı dava açma süresi tebliği izleyen günden itibaren 7 gündür ve dava açma sebepleri de şunlardır;

  Borcun bulunmadığı
       Borcun kısmen ödenmiş olduğu,
       Borcun zamanaşımına uğramış olduğu,

Yukarıda belirtilen vergi davalarında, dava açma süresi 30 gündür. Ancak, dava açma süresinin başlangıcı dava konusuna göre değişir. Bu nedenle; vergi hatalarından doğan uyuşmazlıklarda gerek idari başvuru gerekse dava açmak için hızlı davranmanız gerekir.

Paylaş: